Novoselov Dmitri Albertovich

Place of work

Organization:
FGBOU VO "Kerchenskii gosudarstvennyi morskoi tekhnologicheskii universitet"
Position:
Старший преподаватель кафедры «Судовождение»

Author's articles(0)