Maikov Viktor Borisovich

Place of work

Organization:
FGBOU VO "Omskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet"
Position:
студент

Author's articles(1)