Shaykhygaliev Erbol Amanzholovich

Place of work

Organization:
Abay Myrzakhmetov Kokshetau University
Position:
преподаватель
Degree:
master

Author's articles(1)